- m.p. - Kraków, dn. 28.11.2005

Zakres czynności (obowiązków) pracownika

Jan Kowalski
specjalista
Dział Techniczny, Sekcja Głównego Energetyka
Bezpośrednim przełożonym jest kierownik działu
A. Podstawowe obowiązki pracownika:
 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
  • przestrzegać czasu pracy ustalonego w AGH,
  • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w Uczelni porządku,
  • przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
  • dbać o dobro Uczelni, chronić jej mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
  • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
  • przestrzegać w Uczelni zasad współżycia społecznego.
B: Szczegółowy zakres czynności, obowiązków i odpowiedzialności:
 1. Opracowywanie i przetwarzanie danych dla celów analitycznych Wydziału/Katedry oraz dla potrzeb sprawozdawczości, w szczególności dla GUS, MEiN oraz wewnętrznych Wydziału (np. algorytmy podziału dotacji).
 2. Współpraca w opracowywaniu: wniosków do MEiN, ankiety jednostki, parametryzacji jednostki, sprawozdań i planów N-B, wykazów publikacji i osiągnięć, wniosków inwestycyjnych.
 3. Opracowywanie rocznych planów finansowych Katedry oraz ich aktualizacja.
 4. Sporządzanie rocznych planów remontowych jednostki oraz nadzór nad ich realizacją.
 5. Sporządzanie planów (dla celów zamówień publicznych) zakupów oraz realizacja bieżącego zaopatrzenia.
 6. Obsługa administracyjna oraz prowadzenie ewidencji komputerowej w zakresie:
  • dotacji MEiN, darowizn, subwencji, sprzedaży, odpłatnego kształcenia, konferencji,
  • funduszu zasadniczego i inwestycji aparaturowych,
  • działalności naukowo-badawczej,
  • współpracy zagranicznej.
 7. Kontrola poprawności formalnej, opisywanie i potwierdzanie zabezpieczenia finansowego w zakresie przygotowywanych: zapotrzebowań (zamówień), umów na dostawy i usługi oraz faktur kierowanych przez Katedrę do Biura Dziekana.
 8. Sporządzanie planów urlopów, prowadzenie spraw związanych z badaniami okresowymi pracowników, sporządzanie wykazów pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych, nadzór nad apteczkami oraz ich bieżące zaopatrywanie, zamawianie środków czystości przysługujących pracownikom (dwa razy w roku).
 9. Rejestracja korespondencji (pisma wychodzące i przychodzące) Katedry.
 10. Codzienny odbiór i przekazywanie dokumentów do Biura Dziekana.
 11. Archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw.
 12. Chronienie danych osobowych przed ich utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa i przyjętymi w tym zakresie procedurami w AGH.

Pracownik odpowiedzialny jest za terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami załatwianie powierzonych spraw i obowiązków.

W szczególności zobowiązany jest do przestrzegania (w zakresie prowadzonych spraw) przepisów prawa dotyczących finansów publicznych, zamówień publicznych, ustawy o szkolnictwie wyższym oraz wewnętrznych zarządzeń, pism okólnych i komunikatów władz Uczelni.

Niniejszy zakres czynności (obowiązków) jest integralną częścią umowy o pracę.

(bezpośredni przełożony)
Zatwierdzam
(kierownik jednostki organizacyjnej)

Powyższy zakres czynności przyjmuję do wiadomości i przestrzegania oraz potwierdzam jego odbiór.

Kraków, dnia
 
(podpis pracownika)